Đăng ký nhận ngay thông tin
ưu đãi từ bảo hiểm PVI

Bảo hiểm pvi - Nhà Bảo hiểm có uy tín, năng lực và chất lượng hàng đầu Việt nam

Mạng xã hội: Facebook Youtube

Trang chủ Sản phẩm Bảo hiểm tai nạn Bảo hiểm tai nạn toàn diện / Trách nhiệm cao

Bảo hiểm tai nạn toàn diện / Trách nhiệm cao

 • Nội dung
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Quy tắc bảo hiểm
 • Tính phí online

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN / TRÁCH NHIỆM CAO

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến thương tật có thể gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế và vì thế dẫn đến khiếu nại về số tiền bảo hiểm thì Bảo hiểm PVI sẽ trả số tiền bảo hiểm hợp lý cho NĐBH.

bảo hiểm tai nạn toàn diện, Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm tai nạn 24 h, bảo hiểm trợ cấp lương, Trách nhiệm pháp lý, sử dụng lao động, bảo hiểm pvi, bảo hiểm bảo việt, bảo hiểm bảo minh, bảo hiểm liberty, bảo hiểm uy tín, bảo hiểm giá rẽ

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN / TRÁCH NHIỆM CAO

- Bồi thường các quyền lợi tử vong và thương tật do tai nạn theo chi phí y tế thực tế
- Có trợ cấp lương trong thời gian điều trị thương tật
BẢO HIỂM PVI THẤU HIỂU NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN
- Những băn khoăn về trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động.
- Những day dứt của tình người, của lòng trắc ẩn trước những người lao động không may bị tai nạn, chính vì thế chúng tôi thiết kế sản phẩm:
BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN / TRÁCH NHIỆM CAO với những quyền lợi thiết thực (ưu việt hơn hẳn bảo hiểm tai nạn 24/24) và một mức phí rất ưu đãi để gánh vác trách nhiệm của doanh nghiệp cho những rủi ro do tai nạn lao động

bảo hiểm tai nạn toàn diện, Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm tai nạn 24 h, bảo hiểm trợ cấp lương, Trách nhiệm pháp lý, sử dụng lao động, bảo hiểm pvi, bảo hiểm bảo việt, bảo hiểm bảo minh, bảo hiểm liberty, bảo hiểm uy tín, bảo hiểm giá rẽ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN / BẢO HIỂM TAI NẠN TRÁCH NHIỆM CAO:
1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn
2. Thương bộ phận vĩnh viễn
3. Chi phí y tế do tai nạn 
4. Thương tật tạm thời: trợ cấp lương trong thời gian điều trị y tế do tai nạn 
Sau đây là biểu phí tham khảo, Quý khách hàng có thể lựa quyền lợi tùy theo mức phí (ngân sách)

Loại hình
được bảo hiểm

Phí bảo hiểm năm
cho mức 200.000.000VND

Loại 1

Loại 2

Loại 3

1. Chết

130.000

170.000

190.000

2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn phải tách khỏi công việc

30.000

40.000

50.000

3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn như quy định dưới đây

90.000

140.000

160.000

4. Chi phí y tế

Giới hạn TN: 200.000.000VND

 

2.000.000

 

2.500.000

 

3.000.000

Giới hạn TN: 400.000.000VND

3.500.000

4.000.000

6.000.000

Giới hạn TN: 1.000.000.000VND

7.000.000

8.000.000

12.000.000

Loại 4: Mức phí bảo hiểm sẽ được Bảo hiểm PVI định ra theo từng nghề nghiệp cụ thể. Số tiền bảo hiểm sẽ được NĐBH lựa chọn ở mức cao hơn hoặc thấp hơn 200.000.000VND. Nếu số tiền bảo hiểm khác 200.000.000VND, phí bảo hiểm sẽ được tính toán lại theo cơ sở tỷ lệ phí trên.

Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm:

Quyền lợi bảo hiểm mục 4 không được bảo hiểm nếu quyền lợi bảo hiểm mục 1,2 và 3 không được bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm mục 3 không được bảo hiểm nếu quyền lợi bảo hiểm mục 1 và 2 không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm với số tiền lớn hơn.

Quyền lợi bảo hiểm mục 2 không được bảo hiểm nếu quyền lợi bảo hiểm mục 1 không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm với số tiền lớn hơn. Số tiền bảo hiểm mục 1 không được bảo hiểm một mình.

(Phần giảm phí chỉ ấp dụng cho các đơn vị tham gia trên 20 người), Bảo hiểm PVI sẽ thiết kế các quyền lợi riêng phù hợp với ngân sách khách hàng đề nghị.


THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp cần nộp cho Bảo hiểm PVI các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi, ra viện hoặc chết (nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xảy ra rủi ro được bảo hiểm):

 1. Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ
 2. Giấy chứng thương, giấy chứng tử.
 3. Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết.
 4. Chỉ định nghỉ của Bác sỹ điều trị.
 5. Toa thuốc, giấy ra viện, phiếu mổ, chỉ định mổ của Bác sỹ (trường hợp phải phẫu thuật).
 6. Chỉ định hoặc kết quả xét nghiệm, XQ, Citi …
 7. Hoá quy tắc mua thuốc, biên lai thu viện phí, phiếu thu (theo mẫu của bộ tài chính)
 8. Biên bản tai nạn lao động, giao thông của công an (trường hợp tai nạn giao thông, nếu có Công an thụ lý)
 9. Giấy tờ xe và bằng lái xe (nếu tai nạn khi điều khiển xe từ 50cc trở lên).

Đối với những trường hợp thiếu thông tin hoặc cần làm rõ hồ sơ Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm bổ sung các thông tin đó cho Bảo hiểm PVI và Bảo hiểm PVI không phải trả các chi phí nếu có cho việc thu thập thêm thông tin đó.

Người được bảo hiểm thanh toán chi phí cho cơ sở y tế đó, sau đó gửi bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường tới Bảo hiểm PVI.

Thời hạn bồi thường: Bảo hiểm PVI thông báo kết quả và giải quyết bồi thường cho người được bảo hiểm, người thừa kế, hoặc người đại diện hợp pháp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Thời hạn khiếu nại Bảo hiểm PVI về việc trả tiền bảo hiểm là 1 năm, kể từ ngày Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền hợp pháp nhận được giấy thông báo kết quả giải quyết của Bảo hiểm PVI. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không có giá trị.

Các biểu mẫu yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm - Claim form:

Giấy yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm (Tiếng Việt)

Giấy yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm (Tiếng Anh) - Claim form

Biên bản tường trình tai nạn

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 719/QĐ-PVIBH

Hà Nội, ngày 03 tháng, năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao
----------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty Bảo hiểm PVI số 63 GP/KDBH ngày 28/6/2011 do Bộ Tài chính cấp
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Bảo hiểm PVI ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-PVI ngày 29/7/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PVI
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Bảo hiểm xe cơ giới và con người

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quy tắc sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao (tiếng Việt và tiếng Anh).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Giám đốc các Ban thuộc Tổng công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc các công ty bảo hiểm thành viên trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- CT HĐTV (để b/cáo)
- Các PTGĐ (để biết)
- Luu VT, XCGCN, 02.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

QUY TẮC
BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI MỨC TRÁCH NHIỆM CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ- PVIBH ngày.03 tháng 11 năm 2011 của
Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Quy tắc bảo hiểm này, Giấy chứng nhận bảo hiểm và bất kỳ sửa đổi bổ sung bảo hiểm nào sẽ được coi là một tài liệu và bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ ấy luôn mang nghĩa đó dù nó xuất hiện bất kỳ chỗ nào.
Người được bảo hiểm và Tổng công ty Bảo hiểm PVI (gọi tắt là Bảo hiểm PVI) chấp thuận:

 • Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm từ 18 đến 65 tuổi
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm là một bộ phận cấu thành và không thể tách rời và là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm này.
 • Người yêu cầu bảo hiểm sẽ đóng phí bảo hiểm.
 •  Bảo hiểm PVI nhận bảo hiểm theo những điều khoản của Quy tắc bảo hiểm này.
 • Dưới đây là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ trách nhiệm nào của Bảo hiểm PVI:
  • Người yêu cầu bảo hiểm hay Người được bảo hiểm phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ mọi điều khoản của Quy tắc bảo hiểm này.
  • Sự trung thực của Giấy yêu cầu bảo hiểm.

II. PHẠM VI BẢO HIỂM
Nếu trong thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến thương tật có thể gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế và vì thế dẫn đến khiếu nại về số tiền bảo hiểm thì Bảo hiểm PVI sẽ trả số tiền bảo hiểm hợp lý cho NĐBH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ LOẠI TRỪ

 • Bơi thuyền buồm cách xa bờ biển 5 km
 • Đua ngựa vượt rào
 • Đua mô tô
 • Lướt ván và ảo thuật
 • Nhảy dù
 • Đấu vật
 • Lái mô tô

 

 • Lặn dưới nước có hoặc không sử dụng thiết bị lặn
 • Leo núi
 • Đấm bốc
 • Bóng đá
 • Săn bắn
 • Môn thể thao bay lượn
 • Môn bóng ngựa
 • Đua thuyền máy
 • Các hoạt động trên không, loại trừ đi bằng đường hàng không
 • Ném bóng
 • Môn nhào lộn trên không
 • Hockey trên băng
 • Sử dụng máy móc làm mộc
 • Các môn thể thao mùa Đông
 • Môn bóng gôn
 • Cuộc đua các loại

IV.LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Bảo hiểm PVI không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp thương tật thân thể xảy ra hoặc là hậu quả của hay các chi phí y tế được qui là do:

 • Người được bảo hiểm tham gia vào (hay đang luyện tập hay tham gia huấn luyện đặc biệt nào) bất kỳ các hoạt động loại trừ được liệt kê ở trên.
 • Người được bảo hiểm đạt giới hạn độ tuổi thấp (18 tuổi) hoặc sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm mà trong thời hạn đó người ấy đạt giới hạn độ tuổi cao (65 tuổi).
 • Người được bảo hiểm có ý định tự tử hoặc cố ý dấn thân vào nơi nguy hiểm không cần thiết trừ khi có ý định cứu người, cứu tài sản.
 • Bất kỳ hành động cố ý phạm pháp hoặc ẩu đả của Người được bảo hiểm, trừ khi là hành động cứu người, bảo vệ tài sản hoặc tự vệ.
 • Chiến tranh xâm lược, hành động thù địch của người nước ngoài (dù chiến tranh có tuyên bố hay không tuyên bố), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa hay hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, nổi loạn hay rối loạn dân sự.
 • Ngộ độc thực phẩm.
 • Người được bảo hiểm dã sử dụng ma tuý trừ phi Người được bảo hiểm chứng minh được rằng họ sử dụng thuốc theo đúng đơn và theo sự chỉ dẫn y tế hợp lý và không điều trị cơn nghiện ma tuý.
 • Bị ốm đau hay tàn tật cả về thể lực và trí lực đã có sẵn từ trước khi xảy ra tai nạn mà ốm đau hay tàn tật đó không được khai báo cho Bảo hiểm PVI và không được Bảo hiểm PVI chấp thuận bằng văn bản.
 • Các chi phí điều trị bất hợp lý, không cần thiết về mặt y tế và không theo chỉ định của Bác sỹ.
 • Thương tật có thể gây tử vong hay chi phí y tế hay qui là do Người được bảo hiểm đang có thai hay ốm đau bệnh tật không phải do hậu quả của tổn thượng thận thể, do nguyên nhân phẫu thuật biến chứng dần dần thành.

V. GIẢI NGHĨA
Theo Quy tắc bảo hiểm này:

 • Giấy yêu cầu bảo hiểm là bất kỳ mẫu giấy yêu cầu nào được ký tên cùng lời khai và bất kỳ thông tin nào do người yêu cầu bảo hiểm hay người thay mặt người yêu cầu bảo hiểm hay Người được bảo hiểm cung cấp thêm vào giấy yêu cầu bảo hiểm hay sửa đổi bổ sung tiếp sau đó.
 • Leo núi có nghĩa là leo vách đá hay leo núi cần thiết phải sử dụng dây thừng hay hướng dẫn.
 • Đi lại bằng đường hàng không có nghĩa là quá trình đang đi lên, đang đi, đang xuống của máy bay chuyên chở hành khách có giấy phép đăng ký với tư cách là một hành khách chứ không phải với tư cách là một thành viên của tổ lái hay vì mục đích tham gia vào bất kỳ một hoạt động kỹ thuật hay thương mại nào ở trên máy bay.
 • Bóng đá không bao gồm bóng đá của các hiệp hội với tư cách không chuyên nghiệp.
 • Đua môtô không tính đến việc ngồi đằng sau xe mô tô.
 • Đua thuyền máy có nghĩa là việc sử dụng kết hợp thuyền với động cơ có công suất chạy lớn hơn 30 hải lý.
 • Các cuộc đua không tính đến chạy đua.
 • Máy móc làm mộc không bao gồm các dụng cụ xách tay được sử dụng bằng tay và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích cá nhân mà không có tiền công.
 • Các môn thể thao mùa Đông không bao gồm các môn đánh bị trên tuyết hay trượt băng.
 • Đấu vật bao gồm cả môn võ juido karate và bất kỳ hình thức chiến đấu tay không nào.
 • Mất các chi có nghĩa là:
 • Trong trường hợp mất chân do phải phẫu thuật cắt bỏ tới hoặc trên mắt cá chân Hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn hoặc hoàn toàn chân tay hay bàn chân.
 • Trong trường hợp mất tay do phải phẫu thuật cắt bỏ ít nhất là toàn bộ bốn ngón tay của một bàn tay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn hoàn toàn hay bàn tay.
 • Mất mắt bao gồm cả trường hợp mất hoàn toàn thị lực và không thể phục hồi được.
 • Thương tật bộ phận có nghĩa là chi phí y tế phẫu thuật làm cho Người được bảo hiểm phải cách ly khỏi một phần công việc thực tế nghề nghiệp thông thường của mình.
 • Chi phí y tế có nghĩa là chi phí y tế phẫu thuật hoặc chi phí chữa bệnh, chăm sóc điều trị hay chi phí sử dụng thiết bị y tế theo yêu cầu hay theo sự chỉ định của thầy thuốc có bằng cấp hoặc tất cả các phí tổn bệnh viện, hộ lý, thuê phòng, giường bệnh và chi phí cấp cứu.
 • Thương tật có khả năng gây tử vong hay chi phí y tế là hậu quả nguy hiểm trực tiếp cho Người được bảo hiểm, có thể quy do nguyên nhân tổn thương thân thể bất ngờ gây ra.

VI ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

 • Ngay khi có thể thực hiện được và trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm này thì phải thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm PVI biết.
 • Tất cả các giấy chứng nhận, thông tin và bằng chứng mà Bảo hiểm PVI yêu cầu phải được cung cấp theo mẫu của Bảo hiểm PVI qui định và không phải chịu chi phí. Khi có yêu cầu Người được bảo hiểm phải khám giám định y khoa theo sự chỉ định của Bảo hiểm PVI và với chi phí của Bảo hiểm PVI khi có liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào.
 • Bảo hiểm PVI được miễn trách khi người yêu cầu bảo hiểm hay người đại diện hợp pháp của người yêu cầu bảo hiểm đã nhận tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm không có quyền yêu cầu Bảo hiểm PVI trả tiền bảo hiểm hay khiếu nại Bảo hiểm PVI. Nếu phía người yêu cầu bảo hiểm bao gồm nhiều bên có cùng quyền lợi về Người được bảo hiểm với Người được bảo hiểm đó số tiền bảo hiểm là tổng số tiền được trả cho tất cả các quyền lợi được bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm này.
 •  
 • Đối với bất kỳ Người được bảo hiểm nào, số tiền bảo hiểm không được trả quá một trong những số tiền bảo hiểm qui định tại mục 1, 2, 3 khi có liên quan đến cùng một tai nạn.
 • Trong trường hợp xảy ra tai nạn có thể phát sinh khiếu nại về số tiền bảo hiểm vượt quá 40% của bất kỳ số tiền bảo hiểm nào được qui định từ mục 1 đến mục 3 thì sau đó đơn bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực áp dụng đối với Người được bảo hiểm có liên quan.
 • Trước khi số tiền bảo hiểm mục 2 được trả thì thương tật toàn bộ vĩnh viễn đã phải kéo dài trong vòng 104 tuần.
 • Nếu như số tiền trường hợp chết không được tính để trả cho Người được bảo hiểm thì sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào về số tiền bảo hiểm mục 2 hay 3 cho tới khi ít nhất là 13 tuần sau đó, kể từ ngày xảy ra tai nạn và sau đó số tiền bảo hiểm mục 2 hay 3 chỉ có thể được trả nếu số tiền bảo hiểm trường hợp chết không được tính và không được trả trong vòng 13 tuần đó. Do hậu quả của tai nạn nếu số tiền bảo hiểm trường hợp chết tính được nhưng thấp hơn số tiền bảo hiểm mục 2 hay 3 thì số tiền được trả đối với số tiền bảo hiểm mục 2 hay 3 sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm trường hợp chất cho tới khi 13 tuần kết thúc kể từ ngày xảy ra tai nạn và số tiền chênh lệch sau đó sẽ chỉ được trả nếu như số tiền bảo hiểm tr không được trả trong thời gian đó.
 • Tổng số tiền được trả theo số tiền bảo hiểm mục 3 đối với bất kỳ Người được bảo hiểm nào có liên quan tới cùng một tai nạn sẽ không vượt quá 100% số tiền đã ghi trong bản phụ lục.
 • Không một khoản tiền nào được trả theo đơn bảo hiểm này được tính lãi.
 • Không trả tiền bảo hiểm do không có khả năng tham gia vào các môn thể thao hay giải trí. Bảo hiểm PVI không bị ràng buộc phải chấp nhận hay bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thông báo nào về sự uỷ thác, giao phó trách nhiệm, uỷ quyền, chuyển nhượng hay bất kỳ thông báo nào khác phân xử có liên quan đến đơn bảo hiểm này.
 • Người yêu cầu bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm PVI biết về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào về công việc hay nghề nghiệp hay các hoạt động của NĐBH và phải đóng phí bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của Bảo hiểm PVI do có những thay đổi ấy.
 • Nếu bất kỳ một phần phí bảo hiểm hay phí bảo hiểm tái tục được tính toán trên cơ sở ước tính do yêu cầu bảo hiểm cung cấp thì người yêu cầu bảo hiểm phải lưu giữ hồ sơ có tất cả các đặc điểm liên quan và tạo điều kiện cho Bảo hiểm PVI kiểm tra hồ sơ tài liệu ấy. Trong vòng một tháng kể từ khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, người yêu cầu bảo hiểm phải cung cấp các thông tin ấy khi Bảo hiểm PVI yêu cầu, phí bảo hiểm hay phí tái tục bảo hiểm sẽ được điều chỉnh ngay sau đó.
 • Bảo hiểm PVI hay người yêu cầu bảo hiểm có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trong vòng 07 ngày cho phía bên kia theo địa chỉ mới nhất được biết. Nếu Bảo hiểm PVI gửi thông báo ấy thì người yêu cầu bảo hiểm chỉ được hưởng khoản phí bảo hiểm được hoàn trả phù hợp với biểu phí ngắn hạn thông thường của Bảo hiểm PVI, tuy nhiên với điều kiện là trong thời hạn bảo hiểm hiện tại chưa có một khiếu nại nào được giải quyết.

VII. PH N LOẠI NGHỀ NGHIỆP
Loại 1:
Các nhiệm vụ có tính chất chuyên môn hay hành chính của cơ quan có tính chất tĩnh tại và công việc có tính chất tĩnh tại khác. Ví dụ: Kế toán, nhân viên nhân hàng, thư ký, bác sỹ, đại lý kinh doanh bất động sản, luật sư, nhân viên bán hàng có liên quan đến công việc nhẹ nhàng và không phải sử dụng đến máy móc.
Loại 2:
Các nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng ở trong tình trạng dễ bị rủi ro tai nạn do môi trường làm việc hay nghề nghiệp đó đòi hỏi phải đi lại nhiều, những nghề nghiệp có liên quan tới nhiệm vụ giám sát chính nhưng những nghề nghiệp này cũng bao gồm những công việc lao động chân tay không thường xuyên, những công việc lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: Kỹ sư dân dụng, người đi chào hàng, nhân viên của văn phòng đại diện, quản đốc trong ngành cơ khí hạng nhẹ, thợ cắt tóc, uốn tóc, người nội trợ, những chủ hiệu có sử dụng máy móc nhỏ, người quản lý thường có chuyến thăm công trường, hầm mỏ.
Loại 3:
Những nghề nghiệp đã xảy ra tai nạn hoặc những ngành nghề lao động chân tay, các ngành công nghiệp nặng và những ngành không được qui định ở trong loại 2. Ví dụ: Nhân viên bán hàng thịt, thợ trang trí, Bác sỹ thú y, kỹ sư cơ khí, những công nhân sử dụng công cụ điện bằng tay.
Loại 4:
Các nghề nghiệp nguy hiểm hay những công việc có hiểm hoạ đặc biệt hoặc dễ xảy ra tại nạn và không được quy định từ loại 1 đến loại 3.

VIII. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

Loại hình
được bảo hiểm

Phí bảo hiểm năm
cho mức 200.000.000VND

Loại 1

Loại 2

Loại 3

 • Chết

130.000

170.000

190.000

 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn phải tách khỏi công việc

30.000

40.000

50.000

 • Thương tật bộ phận vĩnh viễn như quy định dưới đây

90.000

140.000

160.000

 • Chi phí y tế

Giới hạn TN: 200.000.000VND

 

2.000.000

 

2.500.000

 

3.000.000

Giới hạn TN: 400.000.000VND

3.500.000

4.000.000

6.000.000

Giới hạn TN: 1.000.000.000VND

7.000.000

8.000.000

12.000.000

Loại 4: Mức phí bảo hiểm sẽ được Bảo hiểm PVI định ra theo từng nghề nghiệp cụ thể. Số tiền bảo hiểm sẽ được NĐBH lựa chọn ở mức cao hơn hoặc thấp hơn 200.000.000VND. Nếu số tiền bảo hiểm khác 200.000.000VND, phí bảo hiểm sẽ được tính toán lại theo cơ sở tỷ lệ phí trên.
Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm:
Quyền lợi bảo hiểm mục 4 không được bảo hiểm nếu quyền lợi bảo hiểm mục 1,2 và 3 không được bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm mục 3 không được bảo hiểm nếu quyền lợi bảo hiểm mục 1 và 2 không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm với số tiền lớn hơn. Quyền lợi bảo hiểm mục 2 không được bảo hiểm nếu quyền lợi bảo hiểm mục 1 không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm với số tiền lớn hơn. Số tiền bảo hiểm mục 1 không được bảo hiểm một mình.
Quyền lợi y tế:
Quyền lợi này sẽ được chi trả lên tới số tiền đã lựa chọn về chi phí y tế, phẫu thuật hay chữa bệnh, chăm sóc, điều trị hay chi phí sử dụng thiết bị y tế theo yêu cầu hay theo chỉ định của Bác sỹ có bằng cấp và toàn bộ chi phí và nhà thương và các chi phí cấp cứu cần thiết cho việc điều trị tai nạn thân thể bất ngờ.
Thương tật bộ phận vĩnh viễn (quyền lợi bảo hiểm mục 3) Đối với thương tật bộ phận vĩnh viễn, số tiền bảo hiểm được trả sẽ là tỷ lệ phần trăm thích hợp của số tiền qui định đối với số tiền bảo hiểm mục 3 trong bản phụ lục được tính toán phù hợp với các mục dưới đây:

Điếc toàn bộ hoặc vĩnh viễn:

 

 

Cả hai tai

:

70%

Một tai

:

20%

Mất tiếng nói vĩnh viễn (câm)

:

50%

Mất hoàn toàn và vĩnh viễn:

 

 

Thị lực cả hai mắt

:

100%

Thị lực một mắt

:

50%

Mất do cắt bỏ hoặc mất hoàn toàn và vĩnh viễn khả năng sử dụng:

 

 

Hai chi hoặc một chi và một mắt

:

100%

Một tay từ bả vai

:

50%

Một chân từ háng

:

50%

Ngón chân cái: Cả hai đốt

:

10%

Một đốt

:

3%

Bất kỳ ngón chân nào khác

:

2%

Ngón tay cái:

 

 

Cả hai đốt

:

25%

Một đốt

:

10%

Ngón trỏ tất cả các đốt

:

15%

Ngón giữa tất cả các đốt

:

10%

Ngón nhẫn hay ngón út tất cả các đốt

:

8%

Phẫu thuật tháo hàm dưới

:

25%

Trong trường hợp mất một phần ngón tay, số tiền được trả cho ngón tay bị mất bằng 1/3 tỷ lệ quy định ở trên đối với ngón tay liên quan.
Trong trường hợp thương tật vĩnh viễn không được quy định ở trên, số tiền chi trả được xác định theo mức độ nghiêm trọng của nó trên cơ sở so sánh mức độ nghiêm trọng của thương tật hay với những thương tật thực tế khác được nêu ở trên mà không cần xem xét tới nghề nghiệp của NĐBH.
Số tiền chi trả tối đa cho NĐBH trong trường hợp hơn một thương tật bộ phận là 100% số tiền bảo hiểm mục này./.

IX.THỦ TỤC BỒI THƯỜNG
Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp cần nộp cho Bảo hiểm PVI các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi, ra viện hoặc chết (nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xảy ra rủi ro được bảo hiểm):

 • Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ
 • Giấy chứng thương, giấy chứng tử.
 • Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết.
 • Chỉ định nghỉ của Bác sỹ điều trị.
 • Toa thuốc, giấy ra viện, phiếu mổ, chỉ định mổ của Bác sỹ (trường hợp phải phẫu thuật).
 • Chỉ định hoặc kết quả xét nghiệm, XQ, Citi …
 • Hoá quy tắc mua thuốc, biên lai thu viện phí, phiếu thu (theo mẫu của bộ tài chính)
 • Biên bản tai nạn lao động, giao thông của công an (trường hợp tai nạn giao thông, nếu có Công an thụ lý)
 • Giấy tờ xe và bằng lái xe (nếu tai nạn khi điều khiển xe từ 50cc trở lên).

Đối với những trường hợp thiếu thông tin hoặc cần làm rõ hồ sơ Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm bổ sung các thông tin đó cho Bảo hiểm PVI và Bảo hiểm PVI không phải trả các chi phí nếu có cho việc thu thập thêm thông tin đó.
Người được bảo hiểm thanh toán chi phí cho cơ sở y tế đó, sau đó gửi bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường tới Bảo hiểm PVI.
Thời hạn bồi thường: Bảo hiểm PVI thông báo kết quả và giải quyết bồi thường cho người được bảo hiểm, người thừa kế, hoặc người đại diện hợp pháp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
Thời hạn khiếu nại Bảo hiểm PVI về việc trả tiền bảo hiểm là 1 năm, kể từ ngày Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền hợp pháp nhận được giấy thông báo kết quả giải quyết của Bảo hiểm PVI. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không có giá trị.
Mọi tranh chấp có liên quan đến quy tắc này, nếu các bên trong Hợp đồng bảo hiểm không thoả thuận được bằng thương lượng thì một trong hai bên được quyền đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã Ký)

 

 

Trương Quốc Lâm

 

Tính năng đang xây dựng

 

HOTLINE: 090 282 0003

 

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI - BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT

Lầu 9, Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM.

 

VP ĐẠI DIỆN CSKH BH PVI (Khu vực phía Nam - Phòng giải guyết bồi thường con người)

Tầng 1, tòa nhà PV Gas Tower số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

 

 

Họ tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*

Bài viết liên quan

07/03/2016 15:48 Checks

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN Bảo hiểm tai nạn 24/24 Chia sẽ gánh nặng với bạn khi có sự cố tai nạn không may xảy ra. Chi trả chi phí chữa bệnh theo bảng tỷ lệ thương tật. Bảo hiểm 24/24 những sự cố tai nạn, tai nạn lao động Quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/24: Chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được bảo hiểm chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm. Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Bảo hiểm sẽ chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật ban hành theo quyết định của Bộ tài chính. Người được bảo hiểm bị thương hoặc bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Bảo hiểm sẽ chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Bảo hiểm tai nạn 24/24, Tai nạn 24 giờ, Tai nạn lao động, Tai nạn cá nhân, tai nạn con người, Bảo hiểm tai nạn 24h, Bảo hiểm pvi, bảo hiểm bảo việt, bảo hiểm bảo minh, bảo hiểm liberty, bảo hiểm uy tín, bảo hiểm giá rẽ  

Xem thêm

28/09/2023 12:14 Checks

  Bảo hiểm tai nạn nhóm PVI là loại hình bảo hiểm tai nạn được thết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Quyền lợi bảo hiểm đa dạng: Tử vong / Thương tật vĩnh viễn / Mất tích do tai nạn, Trợ cấp trong quá trình điều trị thương tật tạm thời, Chi phí y tế điều trị cho tai nạn.

Xem thêm

04/12/2017 21:40 Checks

BẢO HIỂM BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG - Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường

Xem thêm

Fanpage facebook

 • Thông tin liên hệ

  HOTLINE: 090 282 0003

  TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI - CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THỐNG NHẤT
  Lầu 9, Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  Văn phòng đại diện Chăm sóc Khách hàng Bảo hiểm Con người phía Bắc:
  Tầng 19 Tòa nhà PVI Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 3768 2999 Fax: (024) 3795 5625

  Văn phòng đại diện Chăm sóc Khách hàng Bảo hiểm Con người phía Nam:
  Tầng 1, tòa nhà PV Gas Tower số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè,Thành phố Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (028) 6290.9118 – Fax: (028) 6290.9108
 • Thống kê truy cập

  Đang online: 7

  Trong ngày: 1

  Truy cập tháng: 1

  Tổng truy cập: 570184

Giờ làm việc